Barndomens ekonomiska villkor: Betydelse för kognitivt fungerande i senior ålder

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Eric Gustafsson; [2020-07-08]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka eventuellt samband mellan ekonomisk standard i barndom och kognitivt fungerande vid fyllda 70 år. Mätdata inhämtade 1971 i samband med studien De gerontologiska och geriatriska befolkningsstudierna i Göteborg (H70) användes. I studien deltog 388 individer som fick fylla i ett psykiatriskt frågeformulär rörande uppväxtvillkor samt utföra fem olika kognitiva tester. Utifrån datan utförde jag envägs variansanalyser samt regressionsanalyser. Ekonomisk standard, skolgång och kön användes som oberoende variabler och testresultaten som beroende variabler. Utifrån det psykiatriska frågeformuläret skattades ekonomisk standard som Fattig, Genomsnittlig och Över medel/rik. Resultatet gav statistiskt säkerställd påverkan på mental snabbhet (p = 0,045, Beta = 0,16). Av resultaten kan konstateras att ekonomisk standard under uppväxtåren har en mindre betydelse för mental snabbhet i senior ålder. Antal år i skolan var dock som väntat en mycket bättre prediktor för kognitiv kapacitet vid fyllda 70 år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)