Mellanchefens empowerment - i relation till toppchefen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Mellanchefens roll inom organisationer är komplex. Som mellanchef förväntas du vara den som ska kontrollera den operativa verksamheten, samtidigt som du blir kontrollerad av toppcheferna. Inom managementlitteraturen används begreppet empowerment för att beskriva en individs inflytande inom en organisation. Denna studie syftar till att undersöka mellanchefens empowerment i relation till toppchefen. För att besvara frågeställningen har vi använt oss av en kvalitativ ansats. Intervjuer har genomförts med fyra mellanchefer samt fem toppchefer inom en organisation för att utröna mellanchefens empowerment. Studien visar att mellancheferna innehar ett illusoriskt empowerment då de har en låg grad av strukturellt empowerment trots en hög grad av psykologiskt empowerment. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)