Revisorers uppfattningar om ett strukturellt arbetssätt

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

Sammanfattning:

Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera erfarna revisorers uppfattning om ett

strukturellt arbetssätt i form av checklistor för både erfarna och mindre erfarna revisorer.

Empirisk metod: Studien bygger på en kvantitativ metod i form av en enkätstudie utskickad

till alla Sveriges auktoriserade revisorer. Svarsfrekvens var 4,8 procent. Svaren analyserades

genom Pearson korrelationsmatris, multipel linjär regression och t-test.

Resultat: Resultatet visar en generell positivitet till checklistanvändande, dock är revisorers

uppfattning att de är mer positiva till att de mindre erfarna revisorerna använder sig av

checklistor.

Teoretiskt perspektiv: Applicerar teori om professioner, struktur och omdöme på revisorer

med olika erfarenhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)