Ensamkommande barn - harmlösa eller hotfulla? : En textanalys om hur ensamkommande barn beskrivs i media

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Denna studie tar avstamp i den mediala beskrivningen av ensamkommande barn. Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt media beskriver ensamkommande flyktingbarn och vilken syn på dessa barn förmedlas till samhället genom att se hur barnen framställs i utvalda digitala nyhetsartiklar. Genom en kvalitativ textanalys har vi undersökt artiklar publicerade oktober 2015 i tidningarna Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Göteborgs-Posten som innehåller sökordet ”flyktingbarn”. Vårt material baseras på totalt 61 artiklar från ovannämnda tidningar. Vid genomläsning av materialet framkom vissa teman som upprepades. Dessa kategorier var; åldersrelaterat, flyktresan, “De Andra”, missförhållanden, misstro, hälsa, kunskap, beteende, brott, börda, objektifiering, samt nutid och framtid. För att analysera resultatet har teorierna makt, intersektionalitet samt stigma använts. Studiens resultat visar att tidningarna framställer två skilda och motsatta bilder av ensamkommande barn. Barnen framställdes som antingen harmlösa, goda eller hotfulla, farliga och främmande. Även i en och samma tidning kunde det finnas två skilda framställningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)