Transporter som en tjänst – En attityd- och kravstudie för tjänstebaserade autonoma personfordon

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund – Med en stark urbaniseringstrend räcker det inte längre att bygga större vägar,transportsystemet måste istället bli effektivare. Ett sätt att möta denna problematik är attanvända tjänstebaserade autonoma personfordon. Tanken med dessa fordon är att användarenköper tjänsten att transportera sig istället för att äga en egen bil. Samma fordon kan på dettavis nyttjas av flera användare och det totala antalet fordon kan då följaktligen minska.Samtidigt skulle tjänstebaserade autonomt personfordon kunna framföras på ett mer effektivtsätt och därmed även göra transportsystemet effektivare.Syfte – Denna forskning ämnar undersöka potentiella användares attityd till tjänstebaseradeautonom personfordon. Målgruppen som studeras är unga vuxna, 18-24 år, utan körkort ochsom är bosatta i en stad. Utöver attityder undersöker även forskningen hur målgruppensmobilitet och syn på transporter påverkas av tjänstebaserade autonoma personfordon, för attavslutningsvis kartlägga vilka krav en framtida användare ställer på dessa fordon.Metod – Vid denna kvalitativa forskning har både primär- och sekundärdata används.Primärdatan består av sju semistrukturerade intervjuer, uppdelade i expert- ochanvändarintervjuer. Sekundärdatan kommer från bland annat böcker, publicerade artiklar,nyhetsartiklar, rapporter och hemsidor.Resultat och slutsats – Attityden till tjänstebaserade autonoma personfordon var positiv ochkonceptet ansågs ligga rätt i tiden. Däremot fanns en viss oro för säkerheten med teknikenmen denna negativa attityd borde inte vara svår att ändra på. Fordonen skulle ersättakollektivtrafiken och ge unga vuxna en öka rörlighet. Vidare ansåg respondenterna attfordonens ankomstprecision var viktig, då de var mer intresserade av att ha en säkerankomsttid än att komma fram snabbast möjligt. Deras accepterade väntetid varieradekraftigt, mellan 5-90 minuter. Av detta dras slutsatsen att de finns olika krav på tillgänglighet.Samtidigt var samtliga respondenter överens om att priset måste hamna runt kollektivtrafik,något som tyder på att de finns en diskrepans mellan vad de är beredda att betala och vilkentillgänglighet de vill ha.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)