Inkludering i ett mångkulturellt samhälle : Pedagogers arbete med inkludering av samtliga barn och deras kulturella & språkliga bakgrunder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

Sammanfattning: I förskolans läroplan står det att utbildningen ska vara likvärdig och ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och den ska anpassas till alla barn i förskolan (Skolverket, 2018, s.6). Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger arbetar för att inkludera samtliga barn i verksamheterna samt hur barns deras kulturella och språkliga bakgrunder inkluderas och tas vara på i verksamheterna. Undersökningen har genomförts genom en kvantitativ enkät där pedagogers uppfattningar om samt arbetssätt med inkludering, mångkulturalitet och flerspråkighet undersöks. Den insamlade datan analyseras utifrån en tematisk analys och presenteras sedan i såväl kvantitativa tabeller som kvalitativa beskrivningar. Resultatet baseras på 15 pedagoger som arbetar i förskolan i Mellansverige och visar delade sätt att arbeta med och inkludera barns kulturella och språkliga bakgrunder i verksamheterna. Resultaten analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande och språkande samt förhållningssätt till arbetet med mångkulturalitet som beskrivs av Håland Anveden (2022) samt Riddersporre & Stier (2019) och diskuteras utifrån aktuell forskning inom områdena inkludering, mångkulturalitet och flerspråkighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)