Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten i flerbostadshus

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Byggteknik

Författare: Ricky Olars; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Europaparlamentet och Europeiska rådet ställer krav på individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten i flerbostadshus för medlemsländerna genom Artikel 9 i Energieffektiviseringsdirektivet. Boverket fick i uppdrag av regeringen att utreda om det fanns skäl att införa krav på individuell mätning av värme, komfortkyla och tappvarmvatten i flerbostadshus. Boverkets slutsats efter utredningen är att det inte i något fall ska ställas krav på IMD av tappvarmvatten då ett krav skulle innebära en olönsam investering i många fall. Regeringen har, baserat på Boverkets utredningar och krav från EU-kommissionen infört 5 nya paragrafer i förordningen (2014:348) om energimätning i byggnader där det ställs krav på IMD av tappvarmvatten vid ombyggnad. Syftet med fallstudien var att undersöka om IMD av tappvarmvatten är kostnadseffektivt i samband med stambyte i ett flerbostadshus i Borlänge, Dalarnas län. Undersökningen utfördes för två olika mätsystem genom två olika huvudfall och två olika del-fall. Den faktiska mängd vatten som värmdes är oklar och antaganden om varmvattenmängd skiljer de två olika huvudfallen åt. Taxor för vatten, avlopp och fjärrvärme från Borlänge Energi AB användes för huvudfallen. För delfallen användes taxor från Karlskoga Energi och Miljö AB samt Mörbylånga Kommun. Inbetalningar och utbetalningar som konsekvens av införande av IMD hanterades med nuvärdesmetoden. En känslighetsanalys utfördes, där varje osäker variabel förändrades inom osäkerhetsintervallet för att undersöka hur förändringar av dessa variabler påverkade lönsamheten i investeringarna. Resultatet presenterade enbart negativa värden förutom i ett fall. En lönsam investering erhölls endast genom att använda mätsystem 2, de högsta taxorna, högsta varmvattenförbrukningen, och, samtidigt justera en av följande parametrar: Reducera installationskostnaden för det billigaste mätsystemet med 15%, eller sänka kalkylräntan till 5%, eller höja taxorna med 4%.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)