Autism och kommunikation - en kvalitativ intervjustudie med 7 pedagoger inom förskolan och särskolan

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Veronica Boij; Lisa Bang; [2007]

Nyckelord: Kommunikation; Autism; Språkutveckling;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger säger sig möjliggöra för barn med autism ochutvecklingsstörning, när det kommer till dessa barns kommunikationsmöjligheter och språkutveckling.Våra frågeställningar är: Hur arbetar pedagoger i olika verksamheter med barns kommunikation? Vadsäger aktuell forskning om metoder som är att föredra när det gäller barn kommunikationsmöjligheter?MetodFör att få en inblick i hur arbetet kan se ut i verksamheterna runt barn med autism ochutvecklingsstörning valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer. Sju intervjuer är genomförda.Intervjuerna utgår ifrån frågeområden med få frågor, detta ger ett stort utrymme för öppenhet vad gällerinformantens erfarenheter och känslor. För att få kunskap om metoder som är att föredra har vi studerattidigare forskning inom området. Vi har läst och diskuterat litteratur som vi sammanfattat och redovisari litteraturgenomgången.ResultatInformanterna har genom intervjuerna berättat om deras verksamhet och erfarenheter. Intervjuerna harberört barns språkutveckling och hur pedagoger möjliggör kommunikation för barnen. Alternativakommunikationssätt förekommer i verksamheterna, såsom bildkommunikation, tecken, musik, skriventext etc. Något som de alla var överens om var att tydlighet och struktur är positivt för barnen. Ävensamarbetet runt barnet vad gäller skola, hem och habilitering är tydligt av vikt. Att utgå ifrån varjeunikt barn och se till just det barnets förutsättningar och möjligheter uttalas av dem alla, och ses som enstor utmaning och viktig uppgift.Betydelse för läraryrketBarn med autism behöver en väl anpassad pedagogik. Pedagoger måste därför ha goda kunskaper ombarnets funktionshinder och individuella begränsningar och förmågor. Studien presenterar en mängdolika kommunikationssätt som vi anser har betydelse för läraryrket. Pedagoger bör ha kunskap omkommunikation som begrepp och de hinder som finns för barn med autism och utvecklingsstörning därman istället erbjuder alternativa vägar för kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)