Implementering av verksamhetspedagoger i kommunal verksamhet : Förutsättningar och hinder för lärande i ett förändringsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Författare: Maria Ekberg; Malin Elbing; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med den här studien har varit att utforska förutsättningar för verksamhetspedagogerna att implementera ny kunskap om förhållningssätt och metoder. Vår studie har genomförts i en kommunal verksamhet där ledningen upplevt ett behov av ett förändrat synsätt hos personalen gentemot personer med funktionsnedsättning. Ledningen menar att nya arbetsmetoder behöver utvecklas som kan stödja och underlätta för personer med funktionsnedsättning att kommunicera och tydligare uttrycka sina behov och önskemål. Nya tjänster med titeln verksamhetspedagog har inrättats för att leda förändringsarbetet. En skärpt lagstiftning och en förändrad samhällssyn på personer med funktionsnedsättning har lett fram till ledningens beslut om att anställa pedagoger. Vi har undersökt vilka faktorer som underlättat respektive försvårat för verksamhetspedagogerna att åstadkomma den önskade förändringen i personalgrupperna. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med intervjuer. I tolkningen av vårt resultat har vi tagit hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar på att det har funnits vissa brister i implementeringsprocessen som har försvårat förändringsarbetet. Det har i studien också framkommit faktorer som underlättat och bidragit till ett lärande och en positiv utveckling av personalens arbete. För personer med funktionsnedsättning kan denna utveckling leda till en bättre fungerande vardag med större möjligheter att kommunicera sina egna behov och önskemål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)