Bortom näthat. Om det digitala våldet mot kvinnor och behovet av förändrad begreppsapparat och lagstiftning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Våld mot kvinnor är ett av de största, mest gränsöverskridande problemen i världen och linje med att vi lever i en alltmer digitaliserad värld har internet har kommit att bli ytterligare en arena för våldet. En majoritet av världens unga kvinnor har utsatts för någon typ av digitalt våld och det finns ingen indikation på att utvecklingen är på väg att avstanna. Mäns våld mot kvinnor har utvidgats och utvecklats och det digitala våldet är både jämförbart med och distinkt från det fysiska. Internet möjliggör andra våldsformer och våldet bär på en annan föränderlighet; det har andra uttryck och spridningsmöjligheter. Både utförandet, mottagandet och beständigheten av det skiljer sig från det våld vi är vana vid att förstå och rättsväsendet tycks ännu inte kunna hantera detta. Det finns idag inga regelverk med särskilt fokus på våld begånget på internet, varken nationellt eller internationellt. Detta gör att mycket av vad som pågår aldrig uppmärksammas, vilket får konsekvenser både för den utsatta och för våldets möjligheter att växa. I uppsatsen diskuterar jag det digitala våldet mot flickor och kvinnor som en del av det våldskontinuum som utgörs av mäns våld mot kvinnor och lyfter relevansen av att förstå det som ett strukturellt problem. Jag diskuterar internet och sociala medier som en reell arena för våldet och hur våldet kan ses könsspecifikt och sexualiserat i sitt uttryck även där. Jag problematiserar nuvarande begreppsapparat och diskuterar hur termerna som omgärdar våldet är såväl förminskande som missvisande, vilket bidrar till osynliggörandet av våldet. Jag går i uppsatsen igenom vad digitalt våld kan ses omfatta och vilka dess uttryck är. Jag diskuterar dess subjekt, utbredning, mörkertal och vilka konsekvenser det får. Jag ger även en överblick över det existerande nationella och internationell rättsliga ramverken och diskuterar behovet av regelöversyn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)