Barns psykiska hälsa i förskolan. En kvalitativ studie med fenomenografisk ansats om hur några förskollärare uppfattar sina kunskaper, pedagogiska verktyg och medvetna förhållningssätt i sitt arbete

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Jenny Ekdahl; Jenny Millander; [2023-02-28]

Nyckelord: psykisk hälsa; barn; förskola; anknytning; relationer; samspel;

Sammanfattning: Rapporter visar att det skett en ökning av antalet inskrivna barn i förskolans utbildning under de senaste åren, samtidigt som forskning visar på en ökad psykisk ohälsa i samhället, framförallt ångestsyndrom och depression är det som utmärker sig. I rapporten från Skolverket (2019) be skrivs det att det finns ett utvecklingsområde i skolor och förskolor med en tydligare koppling i undervisningen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Dessa samhällsfenomen är grunden till de frågor studien undersöker. Syftet med den här kvalitativa studien är att under söka hur förskollärares kunskaper, pedagogiska verktyg och medvetna förhållningssätt ser ut kring arbetet om att främja barns psykiska hälsa i förskolan. Som utgångspunkt fanns forskningsfrågor om hur förskollärare arbetar med detta fält, samt i vilken utsträckning och på vilket sätt de i sin tur får stöd av specialpedagog. Det teoretiska ramverket för den här studien är variationsteorin med en fenomenografisk ansats och ett salutogent samt relationellt perspektiv. Metoden för studien är semistrukturerade intervjuer av sex verksamma förskollärare som genomförts, och det är från deras beskrivningar som utgångspunkten i analys av resultatet har utgått från. De kategorier som framkom i intervjuerna har under resultatet skrivits fram i olika teman; hälsa, främjande faktorer, samspel, miljö, lärande samt hemmet. Det som utmärker sig är att det finns en tyst kunskap i det erfarenhetsbaserade arbetet med barns psykiska hälsa. Det är flertalet faktorer som framträder i forskning med att arbetssätt som främjar den psykiska hälsan är brukligt inom förskolans utbildning, men att använda psykisk hälsa som begrepp och förståelsen av dess innebörd har ett behov av att tydliggöras. Det har även framkommit vilken kunskap som råder i dagsläget, men även vilket behov av kunskap som finns att forska vidare kring i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)