Lagstadgad hållbarhetsredovisning; Redovisning på bekostnad av hållbarhetsarbetet? –en enkätstudie om svenska bolags syn på lagreglerad hållbarhetsrapportering

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Denna uppsats behandlar det nya lagkravet påhållbarhetsredovisning som trädde i kraft i december 2016 samt den debatt som uppdagatskring detta. För att sätta uppsatsens ämne i kontext inleds det första kapitlet med enintroducerande bakgrund som behandlar hållbarhet i sin helhet samt specificerat kringhållbarhetsredovisning. I problemdiskussionen belyses problematiken som debattens olikasidor lyfter fram kring lagkravets existens och utformning. Diskussionen mynnar sedan ut iuppsatsens syfte och frågeställningar.Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån den aktuella debatten undersöka företags inställningtill det nya lagkravet. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka om, och i sådana fall på vilketsätt, företagen och konkurrenssituationen påverkas. Studien vill med detta även undersökaom det finns några likheter respektive skillnader mellan företag i olika branscher.Avgränsningar: Uppsatsen är avgränsad till att endast rikta den utskickade enkäten tillpersoner med olika befattningar inom ledningsgruppen, vilket gör att uppsatsens empiri blirskriven ur ledningens perspektiv. Vidare är uppsatsen avgränsad till bolag med mellan250-350 anställda.Metod: Materialet bygger på en internetbaserad surveyundersökning. Enkäten bestod av 11frågor och skickades till 137 bolag varav 49 valde att svara. Detta gav en svarsfrekvens på35,8 %. Frågorna var utformade antingen som ja/nej-frågor eller som attitydformulär därrespondenten fick uttrycka sin inställning till påståendet genom en skala från 1-6. Efter varjefråga lämnades rum åt respondenten att vidare kommentera och förklara sitt svar. Enkätenavslutades med en öppen fråga där respondenten fritt fick beskriva hur just dennes bolagpåverkas av lagkravet.Resultat och slutsatser: Resultatet av studien visade att företagen överlag var övergripandepositivt inställda till en reglering av hållbarhetsredovisning då detta skulle kunna komma attbidra till ökat fokus och transparens. Studien visar dock att företagen inte är lika positivtinställda till lagens utformning eller dess konsekvenser i form av de extra resurser och detarbete krävs för att uppfylla den. De slutsatser som kan dras utifrån resultatet baserat på detteoretiska underlag som uppsatsen redogör för är att företagen av denna storlek inte är riktigtredo för den omställning som krävs i och med lagkravet. Detta på grund av lagkravets vagaformulering, vilket lämnar företagen med ett stort tolkningsutrymme.Förslag till fortsatt forskning: Inför framtida studier rekommenderas personliga,djupgående intervjuer med företag av mindre storlek men som ändå uppfyller gränsvärdenaför lagkravet för att få en ännu djupare inblick i konsekvenserna av lagregleringen. Vidarelämnas även förslaget att undersöka skillnader mellan noterade och icke-noterade bolag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)