Kommunal Konkurrensrätt - När får kommunala aktörer konkurrera med privata aktörer?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att kommentera när kommunal verksamhet kan konkurrera med privata aktörer. Bakgrunden till problemet är en av regeringen erkänd rättstvist där kommunen potentiellt snedvrider konkurrensen. Kommunen har genom skattemedel tillgång till ett näst intill obegränsat kapital och vid inträde på marknaden utnyttjas förmånen. Privata aktörer är därför i en utsatt situation eftersom konkurrens inte sker på lika villkor. För att komma tillrätta med problemet har en unik regel lagstiftats. Den nya regeln går under namnet ”konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet” och har som syfte att motverka snedvridningar och hämmande av konkurrensen. Uppsatsen kommenterar och jämför konfliktlösningsregeln med äldre konkurrensregler vars materiella bakgrund finns i EU-rätten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)