Berättelser i TV-reklam : En tolkande narrativ analys av svenska TV-reklamers narrativa struktur

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Sammanfattning:

Är TV-reklam populärkultur? 

De flesta av oss tar del av TV-reklam på ett eller annat vis och därför borde den också ha blivit en produkt av vår kultur, eftersom den bidrar till att skapa TV-serier, filmer och andra medietexter. Allt i vår kultur förs samman rent intertextuellt. Det är vad denna uppsats behandlar. Jag utgår ifrån begreppet populärkultur och vill se hur narrativ TV-reklam, alltså reklam där en berättelse för fram handlingen, förhåller sig till detta begrepp. Har denna sorts TV-reklam blivit en del av vår populärkultur och har detta gjort att gränsen mellan vad som är populärkultur eller inte i och med det blivit mer flytande?

Genom att använda en narratologisk ram i teoriavsnittet tar jag upp teorier kring karaktärer, TV-serier, TV-genrer och TV-reklam i relation till populärkulturbegreppet. Genom en narrativ analys undersöker jag tre reklamfilmer från tre olika företag och jämför dessa med varandra för att möjligtvis kunna placera dem inom klassiska TV-genrer. Därmed kan jag se om de är producerade utifrån narrativ inspirerade av TV-narrativ, hur de har transformerat dessa till att bli reklamfilmer och hur berättelserna i så fall används för att övertala.  

Resultatet visar på att reklamfilmerna använder sig av dessa klassiska TV-narrativ på olika sätt. Antingen kan man se att de har använt sig av hela eller delar av ett klassiskt TV-narrativ, transformerat dem till att passa in inom reklamgenren men ändå använder sig av narrativen, berättelser, för att föra fram ett budskap och produkten kommer nästan alltid i andra hand, antingen genom att visas upp på ett vis som blir undermedvetet för tittaren eller i slutet av reklamen vilket gör att tittaren förstår vilket företag det är som faktiskt står bakom reklamen de ser på och vad de faktiskt har gjort reklam för genom att tala till tittarens emotionella sida genom en berättelse. 

Därför kan man alltså se att vissa av dessa reklamfilmer som är narratologiskt inriktade gör att vi blir blinda inför att vi faktiskt tar del av en reklamfilm och blir förtrollade av själva berättelsen som sätter produkten i en social kontext och därför talar till vår emotionella sida som konsument. Att TV-reklamerna produceras med inslag av olika TV-narrativ och att TV inspireras av reklam gör att de på ett intertextuellt plan kommer närmare varandra, vilket gör att vi kan se hur gränsen mellan vad som är populärkultur eller inte blir mer flytande och mer svårdefinierad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)