Användbara journalsystem - Skillnader mellan ambitionen i Nationell eHälsa och läkares reella upplevelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Med avstamp i de faktorer som i strategin för Nationell eHälsa påstås ha stor påverkan på användbarhet undersöker studien vilka användarkrav en användargrupp ställer på elektroniska journalsystem. Den teoretiska utgångspunkten är att användbarhet endast kan mätas i en specifik verksamhet; användbarhet är inte generaliserbart. Användbarhet handlar om att förenkla för användare och deras arbetssituation, varpå det är viktigt att undersöka en användargrupps upplevelse av hur ett IT-stöd fungerar i verksamheten. Genom att hålla intervjuer med läkare i Region Skåne kan skillnader mellan läkarnas reella upplevelse av journalsystemet Melior och ambitionen i strategin för Nationell eHälsa påvisas och användarkrav kan urskiljas. De användarkrav som läkarna uttrycker rör överskådlighet, lättillgänglig information, flexibilitet i hur arbetsuppgifter utförs, enklare navigering, tydligare logik i hur uppgifter utförs, mindre tidsåtgång för att utföra arbetsuppgifter, adekvat och verksamhetsanpassad utbildning, fungerande kommunikation med andra journalsystem både inom och bortom landstingsgränser, och en fungerande integration med externa program och system.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)