Hållbart lärararbete ur ett förskollärarperspektiv : Exempel från en fallstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Syftet med föreliggande uppsats är att bidra med kunskap om hållbart lärararbete inom förskollärarprofessionen. I fokus står förskollärares uppfattningar angående vad som kan bidra till att hålla ett helt yrkesliv. Frågeställningen som besvaras i studien är "Vad uppfattar förskollärare vara betydelsefullt för ett hållbart lärararbete?". Detta är en angelägen fråga att udnersöka då många inom både förskollärar- och barnskötarprofessionen tvingas att lämna yrket inom förskolan på grund av sjukskrivning eller väljer att lämna yrket av andra anledningar. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och då fokus sätts på förskollärares uppfattningar av hållbart lärararbete används en fenomenografisk ansats som metod. För att få svar på frågeställningen har intervjuer med fyra yrkesverksamma förskollärare genomförts. Svaren från intervjuerna har kompletterats med reflektioner från rektorn på förskolan.  Resultatet från studien visare de deltgagande förskollärarnas uppfattningar av vad som kan bidra till hållbarthet inom professionen. Enligt förskollärarna ingår flera delar i detta och det finns en viss variaion i förskollärarnas uppfattningar kring hållbarhet. De delar som framträder som betydelsefullt för ett hållbart lärararbete är att sträva efter att ha ett öppet klimat, generositet och samsyn i kollegiet, balans mellan arbete och återhämtning, en tydlig och genomtänkt organisation av arbetet samt att få möjlihget att utvecklas både personligt och yrkesmässight. Vad som också uppfattas som betydelsefullt för att hålla och trivas som förskollärare, men som är svårare att påverka, är att ha en lyhörd och engagerad chef och även barnens och förärldrarnas respons på det arbete som utförs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)