Hitta drivkraften i aktionsforskning - en studie om kollegial utveckling mot högre pedagogisk kvalitet i förskolan

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Detta är en kvalitativ aktionsforskningsstudie utförd i förskolan. Studiens syfte är att bidra med kunskap genom ett praktiskt exempel visa hur pedagoger aktivt kan medverka till pedagogisk kvalitetsutveckling genom aktionsforskning. Metoden för undersökningen har främst följt Rönnermans (2012) aktionsforskningsprocess. I processen har reflektion, loggboksföring och filminspelning ingått. Ur pedagogernas reflektioner och resonemang hämtar studien sin empiri som sedan tolkas med stöd av Timperleys (2013) kunskapsbildande cykel, som använts som en teoretisk tolkningsram i studien. Studiens frågeställningar:•På vilka olika sätt upplever pedagoger i en förskola aktionsforskning som ett arbetssätt för ökat kvalitetsmedvetet arbetssätt?•Hur resonerar och reflekterar pedagogerna kring en egenvald frågeställning, med intention till att utveckla sin praktik? •På vilka sätt har föreliggande aktionsforskning lämnat spår av pedagogisk kvalitetsutveckling?Resultatet visar att aktionsforskningens huvudverktyg, kollegiala samtal med handledning och dokumentation, kan ha en motiverande effekt för pedagogerna. Kollegiala samtal ger pedagogerna en lust och positiv energi att vilja utveckla sin praktik mot en högre pedagogisk kvalitet. Hur tiden organiseras på förskolan är en avgörande faktor för en lyckad utvecklingsprocess. Detta visar sig ur flera perspektiv i studien; hur pedagogerna planerar för sina aktiviteter, hur reflektionstid är organiserat i förskolans utbildning, hur mycket tid som förskolechefen har för att delta i studien och vilken tid som är avsatt för kvalitetsarbete. Även pedagogerna själva upplever viss tidsbrist till de moment som ingår i aktionsforskningsprocessen. Slutsatserna i studien är att pedagogerna har upplevt aktionsforskning positiv för verksamhetsutveckling och att handledningen i processen visar sig vara av betydelse ur ett utvecklingsperspektiv. Den positiva motivation som pedagogerna får genom aktionsforskningens process kan sägas vara en drivkraft att vilja utveckla sin egen praktik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)