Orsaker till saldoavvikelser och kostnader för bristsituationer : En fallstudie på Volvo CE Braås Inbound Logistics avdelning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Titel: Orsaker till saldoavvikelser och kostnader för bristsituationer- En fallstudie på Volvo CE Braås Inbound Logistics avdelning Bakgrund: Företag lägger allt större vikt vid att arbeta med kontinuerliga förbättringar och kvalitetsutveckling av sin verksamhet. Alltmer krävande kunder och en ökad global konkurrens har gjort att utvecklingen går mot att kvalitet blir ett av de mer centrala kundvärdena för företag. Genom att använda kvalitet som en konkurrensfördel kan företag förbättra sin lönsamhet och tillgodose kundernas önskemål genom att minska de icke-värdeskapande aktiviteter som finns hos företaget. Saldoavvikelse är en kvalitetsbrist som kan leda till stora kostnader i form av extra arbete, extra administrativa aktiviteter och extra transporter. Syfte: Syftet med studien är att identifiera bakomliggande orsaker till bristsituationer samt att identifiera och beräkna kostnaderna som uppstår till följd av dessa, med avsikt att motivera och möjliggöra förbättringsarbete. Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie på Volvo CE Braås. Analysmetoden utformning av förklaring används för att förklara varför kostnaden för bristsituationer orsakade av saldoavvikelser hos Inbound Logistics blir större än förväntat. Resultat: De orsaker som har identifierats beror på olika kvalitetsbrister som kan ha sin grund i systemet, arbetsrutiner och hur arbetsrutiner tillämpas. Fyra huvudorsaker har identifierats vilka är system, kommunikation, operatör och leverantör. De bakomliggande orsakerna resulterar i slöseri i form av icke-värdeskapande aktiviteter som inte för med sig någon nytta för kunden. Som en följd av en bristsituation tillkommer kostnader för falska saldoavvikelser, negativa saldoavvikelser, extratransporter och arbetskostnader. För år 2018 var den totala kostnaden för saldoavvikelser hos Volvo CE i Braås var 830 441 kr, varav 693 96 kr ansvarar Inbound Logistics för. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)