Tränares syn på samspelet mellan barn och tränare : en jämförande studie av tränare i Sverige och Tyskland

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Gunnar Gräsbeck; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med det här arbetet är att undersöka tyska och svenska tränares syn på samspelet mellan barn och tränare inom ramen för föreningsidrott för barn, samt synliggöra eventuella likheter och skillnader mellan tränarnas syn på detta samspel. Studien utgår ifrån följande frågeställningar: Hur beskriver tyska och svenska tränare samspelet mellan tränare och barn inom ramen för föreningsidrott för barn? Vilka likheter och skillnader mellan tyska och svenska tränares åsikter framträder? Metod Studien använder sig av intervju som kvalitativ metod för att samla in data och besvara syfte och frågeställningar. Fyra svenska tränare och fyra tyska tränare valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, med minst ett års arbetserfarenhet av att vara tränare inom barnidrott. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Resultat Tränarna beskriver en liknande syn på vad samspelet mellan barn och tränare ska bestå av och hur de bäst ska stimulera varje barns lärande och utveckling. Barn ska mötas på individnivå och samspelet karakteriseras av att kunna variera övningar och anpassa träningen utifrån olika målsättningar och därmed inkludera så många som möjligt. I lagidrotter lägger tränarna vikt vid hur laget fungerar ihop åt. Tränarna inom de individuella idrotterna betonar tränarens roll som förebild. De tyska respektive svenska tränarna förhåller sig något olika till hur de presenterar feedback. De tyska prioriterar en kombination av positiv och negativ feedback, medan de svenska tränarna väljer att prioritera positiv feedback. Slutsats Studiens resultat visar att såväl de svenska som tyska tränarna arbetar utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. De är eniga om att ett samspel mellan barn och tränare är viktigt för att främja lärande och utveckling. Den skillnad som framträder i studien mellan de svenska respektive tyska tränarna är de tyska tränarnas prioritering av metoder där en kombination av både positiv och negativ feedback utnyttjas för att bäst främja lärandet. De svenska tränarna framhöll vikten av att ge positiv feedback så ofta som möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)