Lojalitet. En komparativ bolagsrättstudie av i ledningsuppdraget inbyggda förpliktelser

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Joachim Savén; [2012-09-12]

Nyckelord: Civilrätt;

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar och granskar styrelseledamots och VD:s lojalitetsplikt gentemot bolaget. Då det i svensk rätt i princip saknas explicit reglering av området kompareras det svenska rättsläget med det engelska och amerikanska för att studera och jämföra likheter och skillnader. Uppsatsen söker därmed besvara huruvida utländska tankesätt inom förevarande område kan tillämpas även inom den svenska rätten.I utredningen av lojalitetsplikten behandlar uppsatsen frågan om intressekonflikter mellan bolaget och dess lednings genom att granska regleringen av jäv. Fokus ligger här på så kallad självkontrahering, eller self-dealing på engelska. Med detta avses förenklat att en medlem av bolagsledningen själv ingår avtal med bolaget. Detta är något som är otillåtet inom den svenska aktiebolagsrätten men däremot, under vissa omständigheter, tillåtet inom den amerikanska rätten. I uppsatsen utreds vilka för- och nackdelar som det går att urskilja genom denna tillåtlighet och vad man inom den svenska rätten möjligtvis har att lära.Slutligen behandlar uppsatsen regleringen av frågan om tillåtlighet för styrelseledamot och VD att i personlig regi ta sig an och exploatera sådan affärsmöjlighet som presumtivt skall anses tillhöra bolaget. Då detta är ett område som är nära relaterat till frågan om en medlem av bolagsledningen får bedriva konkurrerande verksamhet gentemot det egna bolaget behandlar uppsatsen även denna fråga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)