Identifiering av faktorer som kan påverka produktionseffektivitet : En fallstudie

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

Sammanfattning: Tillverkande företag möter idag en allt hårdare konkurrens genom den globalisering av marknaden som sker. En global marknad med flera konkurrenter, ökad produktdifferentiering och höga tillverkningskostnader ställer stora krav på företag att arbeta kostnadseffektivt. För att vara konkurrenskraftig och driva en lönsam produktion krävs att förretag har en stor kännedom om hur sina tillverkningsprocesser fungerar, har en hög driftsäkerhet och kan utnyttja sin anläggnings kapacitet.   Grunden till studien är det industriella lönsamhetsproblem som finns i Sverige, där företag får allt svårare att kunna producera kvalitativa produkter till ett konkurrenskraftigt pris. Fallstudien utförs på ett företag som tillverkar komponenter för fordonsindustrin, med syftet att skapa en ökad förståelse kring de faktorer som leder till produktionsstörningar och har stor effekt på produktionseffektiviteten i ett flöde. För att sedan kunna motverka dessa och utnyttja företagets kapacitet på bättre sätt och skapa en hög konkurrenskraft och lönsamhet.   Utifrån analysmodell studeras och beskrivs först nuläget hos fallföretaget. Därefter sker en analys av nuläget då empiri jämförs med relevant teori. Analysen redovisar sedan genom mätvärden de faktorer som leder till störningar i produktionsflödet och påverkar produktionseffektiviteten. Slutligen utvärderas faktorerna och en redogörelse för vad de beror på klargörs. Det resultat som fallstudien påvisar är de väsentliga faktorer som påverkar produktionseffektiviteten, samt att de underliggande orsakerna till dessa bör motverkas för att skapa en högre driftsäkerhet och produktionseffektivitet i flödet. Granskning av faktorer och orsaker skapar ett underlag för förbättringar som bör tillämpas för att bibehålla en lönsam produktion och konkurrenskraft. Fallstudiens syfte är att identifiera och skapa förståelse för vilka faktorer som påverkar produktionseffektivitet på ett tillverkande företag. Målsättningen är att skapa en bild av det nuvarande tillståndet på företaget och utifrån detta ta fram empirin. Empiri och utvalda teorier leder således till en analys som ska identifiera och sammanställa de faktorer som är väsentliga att motverka för att förbättra driftsäkerheten och produktionseffektiviteten på fallföretaget. I slutsatsen redovisas hur företaget kan arbeta för att motverka och minska faktorernas påverkan på produktionseffektiviteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)