Föräldraperspektivet. Ett specialpedagogiskt initiativ till samverkan mellan irakiska hem och skolan i den interkulturella processen i en liten kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Sammanfattning: Syfte: Det övergripande syftet är att genom en fallstudie undersöka huruvida irakiska föräldrar är engagerade och delaktiga på en svensk grundskola. Ett annat syfte är att undersöka i vilken utsträckning en grupp av irakiska föräldrar, som har barn i inlärningssvårigheter engagerar sig i samarbetet med skolan.FrågeställningarHur arbetar hem och skola för att kunna signalera samma budskap till barnet/eleven?Hur arbetar hem och skola för att utveckla en ömsesidig respekt, tillit och ett förtroende mellan det mångkulturella hemmet och skolan?Metod: En kvalitativ metod i form av intervjuer som är induktiv, vilket innebär att den fokuserar på process, förståelse och tolkning. Alla personer citeras som informanter.Fem djupintervjuer med arabisk- och svensktalande irakiska föräldrar. En intervju med en nu vuxen elev i inlärningssvårigheter som gått i skola både i Irak och i Sverige.Resultat: Samtliga informanter har mycket positivt att säga om den svenska skolan men även om den irakiska. Föräldrarna vill vara engagerade i sina barns skolgång men känner sig osäkra på grund av språket och på hur det svenska skolsystemet fungerar. De tycker att lärarna skulle ha mer auktoritet även i Sverige och att det ges mer faktabaserade kunskaper i den irakiska skolan. Informanter som var i inlärningssvårigheter i Irak beskrev hur deras egen lust att lära kom fram när de gått i svensk skola. Informanterna uttryckte en önskan om förståelse ifrån svenskar och efterfrågar att skolan utbildar både elever och föräldrar i det interkulturella synsättet. Forskningen belyser kommunikation som ett interkulturellt verktyg. Det sker något med båda parter i det respektfulla mötet och leder till mer öppenhet och förståelse. Skolmyndigheternas arbete med interkulturellt perspektiv i undervisningen har uppmärksammats även utanför Sverige. Det innebär ett ansvar att leva upp till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)