Utbudet av bostäder och dess priselasticitet : En ekonometrisk studie om vad som påverkar utbudet av bostäder

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

Författare: Samir Cedic; Robert Jensen; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet är att identifiera de faktorer som påverkar utbudet av bostäder, samt analysera vilka policies som verkningsfullt skulle kunna minska bostadsbristen. Detta genomfördes med en studie gjord av Aida Caldera och Åsa Johansson som utgångspunkt. Faktorerna som undersöktes var priset på bostäder, byggkostnad, regleringar och geografi. Dessa analyserades sedan ur ett empiriskt och teoretiskt perspektiv. De ökade bostadspriserna hade en positiv påverkan på investeringar i bostäder medan de ökade byggkostnader hade en marginell negativ påverkan. Regleringar verkar ur teoretisk synpunkt och enligt tidigare forskning kunnat haft en negativ påverkan på utbudet, men detta kunde inte fastställas med hjälp av regressionen. Geografiska förutsättningar verkar inte begränsa utbudet för Sverige som helhet, dock kan geografin lokalt begränsa byggbar mark som i sin tur begränsar utbudet. Utbudets priselasticitet visade sig vara 1,641 i regressionen, vilket innebär att den är elastisk. Det är en högre elasticitet jämfört med de tidigare studier som undersökts. Priselasticiteten skall dock tolkas med försiktighet då det visat sig att priselasticiteten för utbudet i hög grad är ett lokalt fenomen och inte nödvändigtvis är representativt för alla delar av landet. Policies som skulle kunna öka priselasticiteten för utbudet är lättande av restriktioner kring bevarande av stadsbilden där bland annat höjdrestriktioner och kulturskyddade byggnader ingår, men även strandskydd och skogsskydd. Mer resurser till att minska processtiden för detaljplaner och överklaganden av bygglov, samt införande av avgift på överklagande skulle även höja priselasticiteten och utbudet. Ett slopat hyrestak skulle ge fler hyresrätter men inte öka utbudet av bostäder totalt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)