Liason Dangereuse - en receptionsanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

Sammanfattning:

Undersökningens syfte är att ta reda på vilka uppfattningar och tolkningar underklädesföretaget Liaison Dangereuse skapar genom sin senaste reklamfilm, ”Sexiness for everyone. Everywhere”, och om dessa uppfattas olika beroende på tolkarens bakgrund.  Frågeställning: I studien har jag ställt frågor kring hur kvinnan framställs i reklamfilmen och om publikens olika kulturella ursprung och bakgrundsideologi har någon påverkan i deras tolkningsprocess.   Metod/Teori: Med hjälp av tidigare forskning om utformning och berättelsens form av reklam och Stuart Halls encoding/decoding modell har jag genomfört en receptionsanalys. Till det har kvalitativa intervjuer använts.  Resultat: Filmen inleds som en stereotypisk underklädesreklamfilm med bilden av en vacker kvinna som till suggestiv musik ikläder sig märkets underkläder, men särskiljer sig därefter från klassisk underklädesreklam genom att kvinnan avslutar med att ta på sig en burka. Publikens tolkning av filmen växer fram och uppfattas olika beroende på hur man ställer sig till de visuella effekterna av den.  Slutsats: Genom att spela på mottagarens inlärda arketyper och uppfattning om kvinnoroller i olika etniska kontexter skapar man en överraskningseffekt och därmed större emotionell effekt hos betraktaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)