Högfrekventa övertoner i sjukvårdens elnät – utvärdering av skillnader i tid och rum

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning:

Examensarbetet går ut på att utreda hur störningsnivån varierar över tid i elnätet samt ett antal olika ställen inom Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Elektrisk fältmätning ingick också i arbetet för att undersöka om det fanns ett samband mellan det elektriska fältet och övertoner i sjukhusets elnät.

Examensarbetet presenterar grundläggande teori om elnät, elkvalité och parametrar som beskriver elkvalité, t.ex. övertoner, flimmer och transienter. Förslag på hur övertonshalten kan reducera tas även upp.

Mätningarna av elkvalitets parametrar genomfördes med ett antal mätinstrument. Insamlat mätdata analyserades i några olika programvaror.

Undersökningen visar att övertonshalten varierade mycket över dygnet och var högst på intensivvårdsavdelning där maxvärdet på spänningsövertonshalten THDu var 4,01%. Ström, spänning och frekvens var inte stabila, dvs. transienter och flimmer har uppstått under mätningen. Analysen av mätdata visar att den totala spänningsövertonshalten THDu var under 5% och inte överskred gränsvärdet 8% som anges i standarden SS-EN 50 160.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)