Individ är inte bara unik, utan i själva verket helig : En studie om hur multiple religious belonging framställs i läromedel för Religionskunskap 1

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Teologiska institutionen

Sammanfattning: Forskning visar på att individualismen ökar i det svenska samhället. Individen anses idag som både unik och helig vilket även är uppsatsens rubrik som är tagen från ”Nyreligiositet i Sverige: Ett religionsvetenskapligt perspektiv” skriven av Liselotte Frisk. En del av denna individualism är att individen idag plockar ihop sin egen livsåskådning där hen tar element från flera etablerade livsåskådningar och skapar sin egen privata livsåskådning. Multiple religious belonging är ett etablerat begrepp som växer i västvärlden som beskriver denna typ av kombination. Tidigare forskning visar på att läroböckerna i religionskunskapen inte aktualiserat och förklarat denna typ av öppenhet och individualism. Det är detta dilemma som denna uppsats utgått ifrån. Med hjälp av en innehållslig idéanalys har tre läroböcker för religionskunskap 1 analyserats utifrån det teoretiska ramverk och läroplanen för religionskunskap 1. Teorierna som uppsatserna kommer att använda är livsåskådningsbegreppet och multiple religious belonging som innebär att individen tar in element från flera livsåskådningar i sin egen livsåskådning. Det finns dock inget tydligt mål för att begreppet multiple religious belonging måste framställas i läroplanen även om fenomenet växer idag i västvärlden. Det var också i den linjen resultaten visade sig. Samtliga läroböcker konstaterade att individer är olika och tillhör olika livsåskådningar. Man kunde se vaga framställningar som skulle kunna kopplas till multiple religious belonging men i och med att det var vaga och inte systematiskt uppradade blir det en didaktisk begräsning för läraren att anamma begreppet i sin undervisning, eftersom läraren behöver leta efter underliggande budskap som kan kopplas ihop med begreppet, vilket det ofta inte finns tid för. Det åläggs ett praktiskt ansvar både av läraren och av läroböckerna om de väljer att anamma begreppet eller inte

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)