Flexibla hyresavtal

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

Sammanfattning: Enligt Newsecs rapport från 2016 söker företag idag kontor som har effektiv kontorsyta med stor flexibilitet vad det gäller både area och hyresavtal. Deras analys är att sådana kontor kommer fortsätta att efterfrågas. Vad som menas med flexibla hyresavtal är inget som är självklart i branschen men i detta examensarbete innebär sådana hyresavtal kortare hyrestider och mindre ytor för varje aktör som hyr i kontoret. Detta ger ett större flöde av hyresgäster än vad det traditionellt sker i ett kontor. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur investerares syn på flexibla hyresavtal för kontor är avseende hyra, hyrestid, yta och hyresgästanpassning, deras syn på kluster och hur lagstiftning styr användandet av flexiblare avtal. Genom en teoretisk studie av relevanta ekonomiska teorier, granskning av gällande lagstiftning och dagens trender studeras vad användandet av flexibla hyresavtal kan innebära. Kvalitativa intervjuer genomfördes för att förstår investerares inställning till flexibla hyresavtal och det är utefter dem slutsatserna framförallt har dragits. Slutsatsen är att det ultimata kontorshuset har en blandning av hyresavtal avseende parametrarna tid och yta då detta är ett sätt att sprida risken för investeraren. Hyran per kvadratmeter är högre ju färre kvadratmeter hyresgästen hyr men exakt hur mycket högre är en förhandlingsfråga som beror på flera parametrar. Den risk det är för investeraren med ett hyresavtal med kortare hyrestid kan få ett teoretiskt pris. Om hyresgästen betalar detta ”riskpris” anses risken vara hanterad. Investerare är dock ännu inte intresserade av ett kontor med endast flexibla hyresavtal. Även om efterfrågan verkar finnas är investerarna inte ännu intresserade av endast flexibla hyresavtal. Kluster är inget investerare konkret värdesätter utan det viktigaste är att kontoret har rätt läge med bra kommunikationsmöjligheter och tillgång till service. Lagstiftningens tvingande bestämmelser begränsar önskan om att skriva flexibla hyresavtal och på grund av det minskar investerares vilja att upprätta flexibla hyresavtal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)