Långtidssjukfrånvaron bland kommunanställda i Varberg, kan de friska medarbetarna ge vägledning hur sjukfrånvaron kan minskas?

Detta är en L3-uppsats från

Författare: Pirjo Oscarsson; [2007]

Nyckelord: Företagsläkare; Projektrapport;

Sammanfattning: Övergripande syftet var, att undersöka, vilka faktorer skyddar arbetstagarna från att insjukna och bli sjukskrivna. Frågeställningen var: ” Kan de friska undersköterskorna ge vägledning hur sjukfrånvaron kan minskas?”Undersökt grupp bestod av 5 undersköterskor, som arbetar inom hemtjänsten eller på ett särskilt boende. De hade ingen eller liten sjukfrånvaro, och har arbetat länge inom vård och omsorg, en hade arbetat 3 år och resterande 31- 42 år.Som undersökningsmetod har använts kvalitativ intervjumetod, med en mer öppen fråga och ett antal följdfrågor, där att hela området har blivit belyst. Intervjuerna bandades och skrevs ut, och har kategoriserats till ett antal teman, som belyser hur undersköterskorna upplever arbetet inom äldreomsorgen.Resultat: Alla intervjuade är friska och upplever de har god hälsa. De har balans i livet och kontroll över sina liv. De är motiverade att gå till arbetet. Den psykiska belastningen är större på demensboenden. De trivs bra på arbetet, främst på grund av arbetskamrater. Alla känner sig tillfreds med sin insats på arbetet. De tycker, att de inte har påverkansmöjligheter, det är andra som fattar besluten.De hanterar omorganisation och har bra bemästringstrategier.Slutsats: Dessa friskfaktorer: hälsa, balans i livet, kontroll över livssituationen, motivation, trivsel på arbete och arbetstillfresställelse har sannolikt stor betydelse för att kunna hålla sig frisk och arbetsför. Dessa kvinnor kan kanske medverka som goda exempel i hälsofrämjande projekt inom kommunen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)