Sjuksköterskans erfarenheter av etiska dilemman vid palliativ omvårdnad : en intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning:

Bakgrund

Palliativ vård ges till patienter med obotlig sjukdom och utgår från fyra hörnstenar symtomlindring, samarbete, kommunikation och stöd till närstående. Syftet med denna vård är att främja livskvalitet och lindra lidande, vilket i dag är möjligt tack vare den medicinska kunskapsutvecklingen. Att vårda palliativa patienter är en utmaning sjuksköterskan kan ställas inför och innefattar etiska överväganden samt kunskap om etiska principer. Trots att sjuksköterskans handlingar styrs av lagar, förordningar, riktlinjer och etiska koder utmanas det ständigt av etiska dilemman som kräver etiskt beslutsfattande.

Syfte

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av etiska dilemman i mötet med patienter och närstående samt hur sjuksköterskan hanterar de etiska dilemman som uppkommer.

Metod

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ intervjustudie med en semistrukturerad intervjuguide. Åtta legitimerade sjuksköterskor från samma arbetsplats intervjuades. Dessa intervjuer transkriberades och analyserades av författarna genom kvalitativ innehållsanalys.

Resultat

Resultatet visade att etiska dilemman är något sjuksköterskan utmanades av inom den palliativa vården. Det framkom att autonomi i omvårdnaden, patientens närstående, kommunikation och relationen kunde vara anledningar till att etiska dilemman uppkom. Resultatet visade också att sjuksköterskan hade stöd av teamet när ett etiskt dilemma uppstod och att det hanterades genom diskussion och reflektion.

Slutsats

Föreliggande studie belyste att etiska dilemman är återkommande inom den palliativa vården och att sjuksköterskan hamnar i situationer där de inte vet vad som är rätt beslut. De beskrev utifrån sin erfarenhet vilka etiska dilemman som uppkommer och hur de hanteras. Patientens autonomi är i centrum och skall respekteras vilket skapar etiska dilemman mellan sjuksköterskan och patient när sjuksköterskans behov att göra gott inte kan uppfyllas. Det är av stor vikt att skapa en god relation till patienten, det förebygger uppkomsten av etiska dilemman och främjar en god personcentrerad omvårdnad. I relationen finns kommunikation då sjuksköterskan är skyldig hålla patienten informerad, det etiska i detta är hur ärlig sjuksköterskan skall vara. Trots en etisk medvetenhet så finns det brister i kunskap om de etiska principerna, vilket är viktigt att lyfta fram. Etiska dilemman hanterades i teamet genom diskussion och reflektion och sjuksköterskan kände en trygghet i det stöd som fanns när ett etiskt dilemma uppstod.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)