Redovisning inför konkurs : Mönster i redovisandet av nyckeltal inför konkurs

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Författare: Jonas Nohlgren; Jonathan Styrlander; [2019]

Nyckelord: Konkurs;

Sammanfattning: Titel: ”Redovisning inför konkurs” Bakgrund: Konkurser sker varje år och drabbar tusentals individer. Forskare har tagitfram många modeller för att se hur företagens ekonomiska situation ser ut, men ingenhar tidigare undersökt hur många nyckeltal som redovisas och hur förändringen ser ut iantalet när konkursen närmas. Inte heller om nyckeltal är informerande information ellerom den är vilseledande. Syfte: Syftet med studien är att kartlägga om det sker en förändring i företagsredovisningsval av nyckeltal desto närmare de kommer konkursen. Metod: Studien har en deduktiv forskningsansats där den teoretiska grunden förväntasförklara anledningarna till varför företag skulle göra förändringar i sina redovisningsval.Den kvantitativa forskningsmetoden bygger på data från företags årsredovisningar förde senaste fem åren för respektive företag som undersökts. Resultat: Studiens resultat visar att det inte kan konstateras något mönster i företagsredovisning av nyckeltal vid närmande av konkurs. Det går däremot att konstatera ettmönster i företags redovisning av nyckeltal i samband med företagens leverage, ålder,omsättning och avkastning på totalt kapital. Studien kan även faställa att det existerar enskillnad i konkursföretagens redovisning av nyckeltal mot kontrollföretagen, dock gårdet ej att faställa att det finns en skillnad över åren ju närmare konkursen företagenkommer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)