Media som arena för provocerande konst : en diskursanalytisk studie om konstfackdebatten

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

Författare: Charlotte Råsbrant Bergström; [2011]

Nyckelord: Diskursanalys; Konstfack; NUG; Odell;

Sammanfattning:

Titel:              Media som arena för provocerande konst

- en diskursanalytisk studie om konstfackdebatten

 

Kurs:             C-uppsats 15p Journalistikvetenskap JKAND Ht11

 

Institution:    Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMK

Stockholms Universitet

 

Framlagd:      20 jan. 2012

 

Författare:     Charlotte Råsbrant - Bergström

 

Handledare: Andreas Widholm

 

Uppsatsen behandlar media som arena för provocerande konst

– en diskursanalytisk studie om konstfackdebatten

 

Bakgrund: Studiens syfte är att utifrån ideologikritisk diskursanalys undersöka konstfackdebattens konstruktion och representation i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet under år 2009.  Ett delsyfte är att med utgångspunkt från två konstfackelevers examensarbeten; Anna Odells Okänd, kvinna 2009-349701 och NUGs Territorial pissing, belysa likheter och skillnader avseende medierapporteringen inom olika genremässiga strukturer.

 

Frågeställningar:

Hur konstruerades konstfackdebatten och representation av Anna Odell respektive Magnus ”NUG” Gustafsson och deras konstprojekt i svensk storstadspress år 2009?

Delfrågor är: Vad publicerades, när, var (i vilka medier), av vem och hur?

a)      Vad skrevs om händelserna? Vilka diskursteman uttrycktes?

b)      När och var (i vilka medier) publicerades materialet? Hur utvecklades medierapporteringen över tid?

c)      Vem uttalade sig och hur gestaltades händelserna inom ramen för kultur- respektive nyhetsjournalistik? Vilka fokusområden och flöden mellan genres kan urskiljas? 

 

Metod: Uppsatsen är kvalitativ, deskriptiv i sin karaktär där diskursanalys använts för att granska mediepublicitet i förhållande till ett socialt sammanhang.

 

Resultat: Studien behandlar Konstfack, konst och kontrovers. Incidenter kring de analyserade projekten av Anna Odell och NUG, gav upphov till mest publicitet i februari och maj 2009. Debatt och redaktionell text handlade i huvudsak om konst, ansvar, samhällsekonomi och juridik.

Inom nyhetsgenren baserades rapporteringen på händelsen, brottsaspekten och de ekonomiska konsekvenserna, där dagspressen främst inriktade sig på Konstfack och juridiskt ansvar. Kvällspressens nyhetsrapportering var till övervägande del mer sensationsinriktad, med fokus på enskilda individer i direkt anslutning till deras handling.

Kulturredaktionerna stod bakom flera opinionsorienterade artiklar. De handlade om konsten i sig, dess utveckling och samhällsinstitutionernas ansvarsroll, ofta ensidigt ur författarens eget perspektiv.

Inom kulturgenren var konstteoretiska och historiska referenser frekvent förekommande. Artiklarna rymde också en mer komplex diskussionen som ställde högre krav på läsarnas förkunskaper.

 

Nyckelord: Konstfack, Anna Odell, NUG, diskursanalys

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)