Det oförutsägbara vårdandet : En integrativ litteraturstudie om hotfulla och våldsamma vårdmöten prehospitalt

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Ambulanssjukvård bedrivs i ett samhällsklimat där hot och våld har blivit både en vardaglig del i vårdarbetet och ett arbetsmiljöproblem för ambulanspersonalen. Internationella studier tyder på att hot och våld mot ambulanspersonal är ett omfattande problem. Studiens syfte är att granska samlad kunskap angående ambulanspersonalens erfarenheter av hotfulla och våldsamma vårdmöten. En integrativ litteraturstudie valdes som metod och 27 artiklar och studier inkluderades. Den tematiska innehållsanalysen resulterade i två teman; Utsatthet och Säkerhetsmedvetenhet. Resultatet visar att hot och våld påverkar ambulanspersonalen känslomässigt, skapar distans mellan vårdare och patient och gör att omvårdnaden påverkas eller uteblir. Tidigare erfarenheter av hot och våld höjer ambulanspersonalens säkerhetsmedvetenhet men tycks även leda till en ökad acceptans, att hotfulla och våldsamma vårdmöten är en del av arbetet. Ibland måste ambulanspersonalen tillkalla polis och resultatet visar att det både möjliggör och hindrar omvårdad av patienter i hotfulla och våldsamma situationer. Utvecklingen inom ambulansen går mot mer ensamarbete och det finns en diskussion kring om ambulanspersonalen ska bära skyddsutrustning. Hotfulla och våldsamma vårdmöten kan därför både ses som ett arbetsmiljöproblem och en fråga om patientsäkerhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)