Förändring av delaktighet i aktivitet hos personer som genomgått ett smärthanteringsprogram

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: I Sverige lever 40-50 procent av befolkningen med långvarig smärta. Smärtan kan påverka personen fysiskt, psykologiskt, samt kulturellt och kan leda till förändring av aktiviteter, minskad aktivitetsgrad och därmed minskad delaktighet i aktivitet. Behandling som finns är bland annat multidisciplinära rehabiliteringsprogram. GAP i vardagens aktiviteter är ett instrument som mäter delaktighet i aktivitet. Ett gap uppstår om man inte utför en aktivitet som man vill utföra eller om man utför en aktivitet som man inte vill utföra. Syftet med studien var att undersöka om patienter med långvarig smärta upplevde någon förändring av gap efter att ha genomgått en fem veckor lång intensivfas i ett smärthanteringsprogram och i så fall i vilken riktning? Sker det någon förändring av skattad smärtintensitet respektive hälsa? Och om antalet gap förändras, sker motsvarande förändringar i upplevd hälsa respektive skattad smärta? Urvalsgruppen bestod av 19 deltagare. Studien har en kvantitativ ansats med en pretest-posttestdesign. Utvärderingen gjordes med instrumentet GAP i vardagens aktiviteter och en egenhändigt komponerad enkät. Resultatet visade att antal gap i gruppen hade ökat vid andra mätningen. Sex av deltagarna hade minskning av antal gap, fyra deltagare hade samma antal gap och nio deltagare hade en ökning av antal gap vid den andra mätningen. Det hade skett en viss förbättring av självskattad hälsa och smärta. Inga likheter sågs mellan förändring av gap och självskattad smärta och hälsa. Slutsatsen var att antal gap i gruppen ökat vid andra mättillfället. För vidare forskning ser författarna gärna en urvalsgrupp med större antal deltagare, att en uppföljande mätning görs några månader efter att interventionen avslutats samt att en kontrollgrupp används.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)