"Det kommer inte på en dans på rosen" : Ungdomars användning av idiom i nationella prov i skolämnena svenska som andraspråk och svenska

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Idiom hör till det svåraste att lära sig i ett språk. Tidigare forskning visar att andraspråksinlärare har svårare att producera idiom än modersmålstalare. Syftet med studien är att undersöka idiomanvändning i skriftlig produktion hos gymnasieelever som läser skolämnet svenska som andraspråk i jämförelse med elever som läser svenska. Elevgrupperna jämförs utifrån antalet konventionaliserade och modifierade idiom. Samband mellan idiomanvändning och betyg undersöks också och eventuell inverkan av typen av skrivuppgift. Metoden för studien är en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Materialet utgörs av 52 elevtexter som hämtats ur det nationella provet från 2012 i svenska/svenska som andraspråk B och från 2015 i svenska/svenska som andraspråk 3. Resultatet visar att eleverna verkar anpassa idiomanvändningen efter skrivuppgift och texttyp och betyg verkar baseras på idiomfrekvens hos andraspråkselever och på användning av passande idiom hos svenskelever. Inga större skillnader förekommer dock mellan elevgrupperna, vilket inte överensstämmer med tidigare idiomforskning. Resultatet tangerar i stället ett resultat i Sahlées avhandling från 2017 där hon kommer fram till att de språkliga skillnaderna mellan elever i de båda ämnesgrupperna är små. Min tolkning är att mer omfattande studier krävs gällande vilka elever som borde läsa ämnet svenska som andraspråk. Ytterligare en slutsats är att explicit utlärning av idiom borde inkluderas i all undervisning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)