Mötet med patienter från andra kulturer

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

Sammanfattning:

Bakgrund: Migrationen ökar över hela världen. Sverige har, i likhet med andra länder, förvandlats från ett relativt homogent till ett multikulturellt samhälle. Varje kultur har sin syn på hälsa och sjukdom. Vårdpersonal uppger att de upplever stora svårigheter i mötet med patienter från andra kulturer. Syfte: Denna studies syfte var att belysa hur sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter upplever mötet med patienter från andra kulturer. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats gjordes. Åtta vetenskapliga artiklar bearbetades med hjälp av en innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar på avsaknad av kunskap om olika kulturer. Mera utbildning behövs för att kunna möta patienter från andra kulturer på ett tillfredsställande sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)