Upplevelser av nutritionsvård : Ett sjuksköterskeperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning:

SAMMANFATTNINGBakgrund: När människan åldras så förändras inte bara kroppens utseende utan också dessnutritionsbehov. Äldre personer som är i kontakt med vården upplever att de inte får denhjälp de behöver med att anpassa nutritionsvården till sina individuella behov ochförutsättningar. När nutritionsvården inte kan anpassas till patienternas individuella behovså föreligger det risk för försämrad hälsa och ett ökat lidande. Patienterna upplever inte attsjuksköterskorna uppmärksammar deras upplevelser av nutritionsvården. Syfte: Syftet meddetta examensarbete är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att tillgodose äldresnäringsbehov. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats används för att fåfram sjuksköterskornas upplevelser. De vetenskapliga artiklarna analyseras enligt Evans(2002). Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskorna efterfrågar mer utbildning omnutritionsvård för att utveckla sina kunskaper och därigenom kunna säkerställa en god ochsäker vård för de äldre patienterna. Sjuksköterskorna kan känna stolthet men även skam överderas egen insats av att utföra nutritionsvård. Slutsatser: Fortsatta studier kring patientersoch sjuksköterskors upplevelser behövs där deras svar ställs mot varandra för att tydligareupptäcka eventuella problem. Med tanke på att den äldre befolkningen ökar så behövs merkunskap om nutrition till de äldre personerna i samhället.Nyckelord: Kunskap, nutritionsvård, patient, samarbete, sjuksköterska

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)