Skolan - den kan jag : Kommunala politikers och förvaltningschefers kunskaper angående inkluderande arbetssätt i skolan.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

Författare: Ulrika Karlsson; Marielouise Medlöw; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med vår studie var att undersöka de kunskapsgrunder på vilka kommunalapolitiker och tjänstemän fattar sina beslut som rör inkluderande arbetssätt i skolan. Vadär det som de bär med sig i form av erfarenheter och/eller utbildning som gör demskickliga att fatta dessa beslut? Vi ställde oss frågor om vilken kunskap de hade omskolan, på vilket sätt de skapat sin kunskap och hur de definierade begreppeninkluderande arbetssätt och likvärdig utbildning. För att få reda på detta använde vi ossav strukturerade intervjuer då vi sökte upp och intervjuade politiker och tjänstemän i trekommuner av olika storlek. Det insamlade datamaterialet strukturerades utifrån två avDomänteorins s.k. domäner, politikerdomänen och förvaltningsdomänen. Därefterstrukturerades materialet vidare utifrån begreppen inkluderande arbetssätt, likvärdigutbildning, kunskapsutveckling och kommunal organisation. I vårt resultat kan vi se attde flesta ansvariga politiker och tjänstemän på förvaltningsnivå säger sig ha godkunskap om skolan. Däremot finns det skillnader i deras medvetenhet vad det gällersina respektive uppdrag. När det gäller begreppet inkluderande arbetssätt i skolan sådefinieras det generellt med att ”alla ska vara med”. Däremot finns det olika tankar omvilka som omfattas av begreppet ”alla”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)