Jag ska inte dö idag : En litteraturstudie om hur personer hanterar sitt paniksyndrom i vardagen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Omkring 10% av Sveriges befolkning har någon gång upplevt en panikattack. Attacken medför såväl fysiska som psykiska besvär för den drabbade, något som skapar ett ångestpåslag och en känsla av att man är döende. Har individen återkommande attacker, katastroftankar och förväntansångest emellan dessa kan hen ha drabbats av paniksyndrom, en sjukdom som har stor påverkan på vardagslivet. Syfte:  Syftet med litteraturstudien var att belysa hur personer hanterar sitt paniksyndrom i vardagen. Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie grundad på fem självbiografier där personerna beskrivit hur de hanterar sitt paniksyndrom i vardagen. Urval gjordes enligt beskrivna inklusions- och exklusionskriterier. Självbiografierna har granskats enligt en mall för källkritik av tryckt text. En manifest innehållsanalys användes vid analys av materialet. Resultat: Personer med paniksyndrom behövde förändras inifrån för att kunna hantera sin sjukdom i vardagen. Det handlade om att kunna se sjukdomen för vad den var, ifrågasätta sina tidigare sanningar och påverka sitt beteende. Kunskap om de fysiska och psykiska reaktionerna visade sig vara av stor vikt, precis som stödet av närstående. Slutsats: Paniksyndromet kräver mycket av individen eftersom hen måste ifrågasätta och ändra invanda beteenden och reaktioner. Sjukdomen måste erkännas för att individen ska kunna förändra sin självbild och minska det lidande en icke fungerande vardag medför. De närstående är av stor betydelse för den drabbade, något som bör undersökas mer genom framtida forskning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)