Energiutvärdering av Undervisningshuset på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm : Uppföljning av energianvändning medelst normalårskorrigering

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Sammanfattning: Bostad- och servicesektorn står för cirka 40 % av den totala årliga energianvändningen i Sverige. För nybyggda hus med ambitiösa miljökrav, såsom objektet för denna studie, är en viktig del i hållbarhetsarbetet uppföljning och feedback av energianvändningen för att illustrera sambandet mellan ambition och faktiskt resultat. Energiuppföljning i Undervisningshuset, en byggnad på KTH Campus med ambitiösa visioner om hållbarhet och pedagogik, är därför syftet med denna studie. För att jämföra energianvändningen mellan olika år måste energianvändningen normaliseras vilket sker i två steg; korrigering för normalt brukande och normalårskorrigering. I denna rapport beräknas Undervisningshusets normaliserade energianvändning medelst energisignatur och graddagar, vilken jämförs med den enligt Energideklarationen förväntade energianvändningen som normaliserats med SMHI:s energi-index. Undervisningshusets energiprestanda är enligt energisignaturmetoden 56 kWh/m2 och år och enligt graddagsmetoden 59 kWh/m2 och år, jämfört med den förväntade energiprestandan i Energideklarationen på 60 kWh/m2 och år. Både resultaten för denna rapport och Energideklarationen klassificerar därmed Undervisningshuset med Energiklass B.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)