Pornografianvändande och sexuellt självkoncept hos ungdomar och unga vuxna

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Eventuella beteendemässiga konsekvenser av pornografianvändande har undersökts flitigt under de senaste decennierna. Forskningen har dock inte inkorporerat kontextuella aspekter av pornografianvändande eller intresserat sig för möjliga samband med användarnas egen sexualitet. Denna studies första syfte var att undersöka pornografianvändande i en icke-klinisk population av 16- till 30-åringar i Sverige. Med bakgrund i skript-teori, modellinlärning och genus-studier var studiens andra syfte att undersöka sambandet mellan pornografianvändande och sexuellt självkoncept. Datan bestod av 542 svar från en online-enkät. Resultaten visade att 97% av männen och 74% av kvinnorna hade använt pornografi. Män använde pornografi oftare än kvinnor och var mer positiva till pornografi, men det fanns inga könsskillnader gällande attityden till det egna pornografianvändandet. Frekvensen i pornografianvändandet var positivt korrelerat till sexuellt självkoncept för kvinnor (rs=.18, p<.01), men orelaterat för män. För både män och kvinnor var pornografirelaterade attityder och kommunikation positivt relaterat till sexuellt självkoncept (rs=.24-.28, p<.001). En hierarkisk multipel regressionsanalys visade att pornografianvändande bidrog med 8,1% förklarad varians av sexuellt självkoncept, efter kontroll för kön, ålder och sexuella erfarenheter. Studien visar att attityder och kommunikation är relevanta faktorer vid studiet av pornografianvändande. Resultatet talar för att det finns en positiv relation mellan pornografianvändande och sexuellt självkoncept, särskilt för kvinnor, i en population av ungdomar och unga vuxna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)