Upplevda faktorer som påverkar nyttjandet av friskvårdsförmåner : Ur ett medarbetarperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka vilka upplevda faktorer som påverkar nyttjandet av friskvårdsförmånerna ur ett medarbetarperspektiv. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med totalt åtta respondenter. De  teoretiska utgångspunkter som använts är Self-Determination Theory (SDT) och två kommunikationsmodeller. Resultatet visar att upplevda inre motivationsfaktorer till att anställda nyttjar sina friskvårdsförmåner är gemenskap, goda relationer, hälsa och välbefinnande samt egen vilja. Yttre upplevda motivationsfaktorer är viktminskning, fysisk styrka samt personliga mål. Resultatet synliggör även upplevda faktorer som hindrar   anställda att nyttja sina friskvårdsförmåner såsom avsaknad av tydlig och tillräcklig information, hög arbetsbelastning, vardagspusslet samt tid. Resultatet visar också upplevda faktorer som bidrar till ett stöd för anställda att nyttja sina friskvårdsförmåner. Dessa upplevda faktorer är stöd från närmaste chef, stöd från kollegor men främst det egna stödet som bidrar till att de anställda nyttjar sina friskvårdsförmåner. Resultatet visar även att om det finns spridning av information och möjlighet till feedback till närmste chef om friskvårdsförmåner, bidrar det till en högre nyttjandegrad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)