Vilken typ av träning kan minska effekterna vid migrän? : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Jonsson Hans; [2015]

Nyckelord: exercise; migraine; pain; träning; migrän; smärta;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syfte

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att sammanställa aktuella forskningsresultat om vilken fysisk träning som behandling kan ge eventuell positiv effekt för personer med diagnosen migrän med avseende på frekvensen, intensiteten och durationen vid migrän.

Frågeställningar

- Kan träning minska frekvensen, intensiteten och durationen vid migrän?

- Vilken typ av träning kan minska konsekvenserna vid migrän?

Metod

En systematisk litteraturstudie där litteratursökningen utfördes i databaserna PubMed, PEDro och Cochrane. Totalt inkluderades fem studier som analyserades närmare. Studierna kvalitetsgranskades enligt PEDro-scale. Evidensgradering utfördes genom Statens Beredning för Medicinsk Utvärderings (SBU) graderingsmetod.

Resultat

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att frekvensen vid migrän minskar, ett måttligt starkt vetenskapligt stöd för att intensiteten vid migrän minskar och ett begränsat vetenskapligt stöd för att durationen minskar med träning som behandling vid migrän. En indikation finns att läkemedelskonsumtionen minskar, dock utgör studierna ett otillräckligt vetenskapligt underlag. Det finns ett otillräcklig vetenskapligt underlag gällande längden på träningsperioden, längden per tillfälle och antalet träningstillfällen. Det finns stark evidens för att träningen ska utföras på en submaximal nivå. En indikation finns att konditionsträning kan fungera som behandling vid migrän, dock är det vetenskapliga underlaget otillräckligt.

Slutsats

Träning som förebyggande behandling kan minska konsekvenserna vid migrän. Träningens effekter kan minska frekvensen, intensitet och durationen vid migrän. Ingen slutsats kan dras gällande tidsåtgången för träningen. Intensiteten i träningen bör vara submaximal.  Konditionsträning kan fungera som behandling vid migrän. Fler studier i området krävs för att kunna ge tydligare riktlinjer. Studier med hög kvalitet efterlyses.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)