Ämnesövergripande undervisning – En kvalitativ undersökning om lärares tankar om tema- och projektarbete i skolan.

Detta är en C-uppsats från

Författare: Minna Ahlström; Sara Karlsson; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar:Undersökningen syftar till att med utgångspunkt ifrån styrdokumentens perspektiv undersöka lärares uppfatt-ningar om ett ämnesövergripande arbetssätt. Uppsatsen syftar till att ta reda på lärares tankar i grundskolanstidigare åldrar om elevers lärande och utveckling utifrån ett ämnesövergripande perspektiv. - Hur förhåller sig lärare till ett ämnesövergripande arbetssätt? - Vilka synsätt på kunskap utgår det ämnesövergripande arbetssättet ifrån? - Vilka förmågor säger styrdokument att skolan skall utveckla hos eleverna med avseende på demokratioch värdegrund?Metod och material:En kvalitativ metod i form av intervjuer av fyra lärare och observationer på två skolor. De intervjuade arbetar påskolorna och är lärare i grundskolans tidigare åldrar.Resultat:Hur förhåller sig lärare till ett ämnesövergripande arbetssätt?Samtliga svarspersoner anser att arbetssättet ska stimulera ett lustfyllt lärande. De intervjuade lärarna betonarvikten av skapande verksamhet vid det ämnesövergripande arbetssättet. Eleven är i centrum i arbetssättet på bådaskolorna.Vilka synsätt på kunskap utgår det ämnesövergripande arbetssättet ifrån?Lärarna menar att det ska finnas många olika infallsvinklar till lärande. Genom att belysa ett kunskapsområde urflera olika perspektiv så anpassas innehållet till individers olika förutsättningar. Arbetssättet fokuserar på helhetoch sammanhang och främjar samspelet mellan individer i en grupp.Vilka förmågor säger styrdokument att skolan skall utveckla hos eleverna med avseende på demokrati och vär-degrund?Eleverna får erfarenheter av ett demokratiskt förhållningssätt där eget ansvar är en viktig del. Eleverna är i storutsträckning med och påverkar temaarbetets utformning genom att uttrycka sina tankar och förslag vid plane-ringen. Genom ett åldersblandat arbetssätt lär sig barnen att samarbeta.Betydelse för läraryrket:Genom att utgå ifrån ett tema i undervisningen och arbeta ämnesövergripande får eleverna en helhetssyn påkunskap och lärande. Arbetssättet utvecklar det sociala samspelet i gruppen vilket kan betraktas som det centralai värdegrunden. Skolan ska ge eleverna de rätta redskapen för att klara sig i samhället och basera lärandet påförståelse och förtrogenhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)