”På bekostnad av mig”: Om att ha barn med någon med psykisk ohälsa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka hur personer som har barn tillsammans med en person med psykisk ohälsa upplever att deras livssituation som anhörig påverkar den egna föräldrarollen, samt att kartlägga behovet av stöd i rollerna som anhörig respektive förälder. Till datainsamling användes halvstrukturerade djupintervjuer med sex kvinnliga deltagare som har barn med en person med bipolär sjukdom. Intervjumaterialet analyserades utifrån Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) som är metodologiskt grundad i hermeneutisk fenomenologi. Resultatet sammanställdes i sex huvudteman: Leva på sparlåga, Ständig beredskap för kris, Tredubbelt föräldraskap, Normalisera det onormala för barnen, Psykiatrin ser inte familjen och Behovsstyrda interventioner. Deltagarna uppgav att de upplever en hög börda i vardagen till följd av de dubbla rollerna som anhörig och förälder. Det framkom att deltagarna var missnöjda med det befintliga stödet från vården och efterfrågar flexibla interventioner som sätter hela familjens behov i centrum. Resultatet diskuteras utifrån möjliga implikationer för framtida forskning samt utveckling av interventioner riktade till anhöriga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)