Hur beskrivs religiösa respektive politiska terrorgrupper i massmedia? - En jämförelse mellan PKK-kurdistan och IS

Detta är en L1-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Media har en väldigt central roll i hur befolkningen uppfattar olika händelser i omvärlden. Terrorism är baserad på rädsla och oförutsägbarhe​t. Detta skapar en nyfikenhet och fascination om hur dessa grupper fungerar. Denna studie innehåller en komparativ analys mellan hur media beskriver terrororganisationerna IS och PKK. Syftet är att ta reda på hur detta påverkar opinionen om dessa grupper samt hur media beskriver respektive grupp. Resultaten är nådda genom en diskussion som är baserad på framing-teorin med hjälp av en innehållsanalys. Slutsatsen av denna analys är att det är en väldig tydlig skillnad i hur PKK och IS är beskrivna i media. Denna skillnad kan vara grundad i de åsikter som redan finns men också för att media försöker styra opinionen om man utgår ifrån framing-teorin. Teorin menar även att terrorism är ett skrämmande fenomen för många. Detta gör att politiker har använt sig av terrorism för att skrämma befolkningen, för att på så sätt legitimera sina handlingar. På grund av detta blir mediainslag ett väldigt viktigt medel för politiker. Därför är det intressant att se hur det talas om dessa organisationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)