Anbudskalkylering : Kalkylering av byte av takkonstruktion på kanslidelen av Skellefteå kommuns ishockeyhall Kopparhallen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

Författare: Martin Ottosson; [2021]

Nyckelord: Anbudskalkylering;

Sammanfattning: Med utgångspunkt i de praktiska erfarenheter som jag fått under min verksamhetsförlagda utbildning vid kalkylavdelningen hos Contractor bygg i Skellefteå så behandlar detta examensarbete anbudskalkylering. Jag har genomfört en kalkyl på ett byte av takkonstruktion på kanslidelen på ishockeyhallen Kopparhallen som Skellefteå kommun haft ute på avrop. Jag har även analyserat mitt anbud i förhållande till konkurrenternas och redovisar utfallet av vilket anbud som i slutändan vann upphandlingen samt ger förslag på förbättringar inför framtida upphandlingar. Syftet med detta examensarbete var att praktiskt och i skarpt läge få använda mina teoretiska kunskaper beträffande anbudskalkylering som jag förvärvat vid den verksamhetsförlagda utbildningen samt under kurserna anbudskalkylering 1 och 2 som jag läst inom ram för utbildningen Bygg och anläggning vid Luleå Tekniska Universitet. Målet med examensarbetet var att fördjupa mina egna kunskaper inom området anbudskalkylering samt att andra förhoppningsvis ska kunna inhämta grundläggande kunskap om anbudskalkylering genom att läsa denna rapport.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)