“I heard gunfire, thought you might need some help” : En semiotisk studie av tre samtida actionhjältinnor

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

Sammanfattning:

Denna undersökning berör de genuskonstruktioner som finns i skapandet av actionhjältinnor. Jag har valt att undersöka Salt (2010) Sucker Punch (2011) samt Resident Evil:Retribution (2012) Undersökningens frågeställningar är,

  • Hur motiveras användande av våld då det utförs av kvinnliga actionhjältinnor?
  • Vilka arketyper går att urskilja i representationerna av kvinnliga actionhjältinnors våldsutövande?
  • Vilka symboler går att urskilja i kvinnliga actionhjältinnors utövande av våld?

Min undersökning grundar sig i teorier om genus med utgångspunkt i Raewyn Connel, för att vidare knyta det samman till Stuart Halls representationsteorier samt stereotypifiering. Teoriavsnittet avslutas sedan med kvinnlig medieforskning från Liesbeth Van Zoonen samt Laura Mulvey. Min tidigare forskning grundar sig i en förklaring till hur den manlige hjälten genom tiden har representeras och vad som är representativt för denne. Den andra delen som utgör min tidigare forskning berör Rikke Schubarts forskning om genomgående arketyper som kvinnliga actionhjältinnor genom tiden blivit porträtterade som, detta för att kunna undersöka huruvida dessa även i samtiden finns kvar i skapandet av kvinnliga actionhjältinnor. I min undersökning har jag kunnat framställa att motivet till våld faller tillbaka på de representationer som finns av kvinnor respektive män, våra förutfattade meningar och stereotypa bilder om vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Kvinnliga actionhjältinnor porträtteras även i samtida filmer i form av genomgående arketyper, och de symboler som går att urskilja i våldet är rotade i manligheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)