Spridning och översättning av den agila managementidén : En kvalitativ studie om hur konsulter sprider och översätter den agila managementidén

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med vår studie är att öka förståelsen gällande hur konsulter sprider och översätter den agila managementidén. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsdesign. Data samlades in genom 11 semistrukturerade intervjuer samt insamling av dokument från konsultföretagens webbsidor. Studien har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Resultatet har redovisars genom att identifiera teman med utgångspunkt utefter empirin.  Resultat & slutsats: Konsulter sprider och översätter den agila managementidén både genom indirekt- (teoretiskt) och direktöversättning (praktiskt). Genom studien kan det konstateras att den agila managementidén främst sprids genom utbidningsprogram och kurser, samt extern rådgivning. Konsulter fungerar som lärare, och lär således ut kunskap gällande den agila managementidén. Till sist så hjälper konsulter till att översätta den agila managementidén utefter organisatonens sammanhang samt utefter agila ramverk.  Uppsatsens bidrag: Denna studie bidrar med ökad kunskap för hur konsulter sprider och översätter den agila managementidén till organisationer. Studien ger även insikt om att organisationer väljer att implementera den agila managementidén för att överleva på den dynamiska marknaden eller för att uppnå legitimitet.  Förslag till fortsatt forskning: Med vår studie som utgångspunkt är förslag på vidare forskning, att genomföra en etnografisk studie samt undersöka hur adoptering av den agila managementidén går till i en organisation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)