Att bygga broar med sig själv som verktyg : Sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnaden för äldre patienter med bipolär sjukdom inom den psykiatriska slutenvården

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Jenny Målqvist; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Tidigare forskningar visar att det kommer ske en fortsatt tillväxt av äldre personer med psykisk ohälsa de kommande åren. Vårdpersonal kommer således att möta fler som på grund av sin ålder har komplexa problem. Forskning kring äldre patienter med bipolär sjukdom är förvånansvärt liten och mer kunskap kring omvårdnaden av patientgruppen är nödvändig. Syfte: Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnaden för äldre patienter med bipolär sjukdom inom den psykiatriska slutenvården. Metod: Studien hade en induktiv ansats med semistrukturerade intervjuer och en kvalitativ innehållsanalys. Fem intervjuer ägde rum på en psykiatrisk klinik i Mellansverige Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskornas erfarenheter av omvårdande för äldre patienter med bipolär sjukdom bestod i att skapa en relation, att vårda hela människan och att få utvecklas i sin profession. Slutsats: För att underlätta omvårdnaden för den här patientgruppen bör sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin ta sig tid att förstå den unika människans livsvärld och fråga vad hälsa och lidande innebär för just den patienten. Sjuksköterskorna bör även få mer stöd och kunskap kring de specifika problem som uppstår hos äldre patienter som ofta lider av samsjuklighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)