Rastens betydelse för barnen : Ett utvecklingsarbete om lek, lärande och rörelse under rastaktiviteter

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka vad barnen och pedagogerna anser om styrda rastaktiviteter och vilket lärande som kan ske. Barnen skapar nya kamratrelationer samt utvecklar sitt sociala samspel i leken. Barnen har varit delaktiga och haft inflytande över vilka aktiviteter som har genomförts och hur dessa har utförts. Rastaktiviteterna bidrar till ökad fysisk aktivitet och rörelse. Studien har utförts på en liten skola med barn från årskurs 1-6. Studien är baserad på en kvalitativ enkätundersökning med pedagoger och barnsamtal i små grupper. Enligt enkätundersökningen och barnsamtalen så var de styrda rastaktiviteterna väldigt omtyckta och lärorika på många olika sätt som jag redovisar mer ingående i kapitlet analys, vad händer?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)